ฐานข้อมูลงานวิจัย & วิทยานิพนธ์ (Researchs, Theses and Dissertations Databases)

   

DPU e-Theses

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยแยกตามหลักสูตร ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุญาตจากนักศึกษาให้เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

       
   

DPU e-Researchs

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแยกตามคณะ/หน่วยงาน ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ผู้ทำผลงานวิจัยให้เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

       
   

EBSCO Open Dissertations

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 80,000 รายการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

EBSCO Open Dissertation now includes the content from American Doctoral Dissertations. It is a free database with records for more than 800,000 electronic theses and dissertations from around the World.

   คู่มือการใช้ (User's Guide)

       
   

Thailand Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็มที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย โดยโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System : ThaiLIS) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

   คู่มือการใช้ (User's Guide)

 

ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism Check)

   

อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตรวจสอบกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ฐานข้อมูล TDC ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงบทความภาษาไทยจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย กว่า 400,000 เล่ม

 

       
   

Turnitin  (บริการนี้สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เท่านั้น)

Turnitin is a web-based plagiarism prevention service that checks theses, dissertations, and papers for potential unoriginal content by comparing submitted files to several databases using a proprietary algorithm.

  คู่มือการใช้สำหรับอาจารย์ (User's Guide for Instructor)
  คู่มือการใช้สำหรับนักศึกษา (User's Guide for Student)