นโยบายสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม

     

ประกาศศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เรื่อง
การเข้าใช้และการให้บริการ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด และหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

——————————————————————————————

        เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เข้าใช้ได้ตามสิทธิ์ และสถานภาพ ตามวันเวลาที่เปิดทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

ข้อ 1  การเข้าใช้ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

          นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกประเภทต่าง ๆ เข้าใช้ได้ตามสิทธิ์ และสถานภาพ
         เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน ประชาชนทั่วไป และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้ตามวันเวลาที่เปิดทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

          1.1  นักศึกษา/บุคลากร มธบ.
                นักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกโดยสถานภาพ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล ใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ยืมหนังสือ ใช้ห้อง Study room Theatre และสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
          1.2  สมาชิกแต่ละระดับมีค่าธรรมเนียมสมาชิกที่ต่างไปตามสิทธิการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
          1.3  ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไม่เกิน 2 ปี แสดงบัตรศิษย์เก่า หรือแจ้งรหัสนักศึกษาเพื่อเข้าใช้พื้นที่
          1.4  บุคลากรเกษียณอายุ / ศิษย์เก่า มีค่าธรรมเนียมทรัพยากรสารสนเทศ 20 บาท/วัน
          1.5  บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก มีค่าธรรมเนียมทรัพยากรสารสนเทศ 50 บาท/วัน
          1.6  โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ถือเป็นบริการวิชาการ ไม่คิดค่าธรรมเนียมทรัพยากรสารสนเทศ
          1.7  สมาชิกเครือข่ายห้องสมุด มีค่าธรรมเนียมทรัพยากรสารสนเทศ 20 บาท/วัน

ข้อ 2  การใช้ทรัพยากรห้องสมุด

          2.1  ผู้ใช้ต้องมายืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง และแสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรสมาชิก
          2.2  ผู้ใช้ต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
          2.3  ผู้ใช้สามารถต่ออายุการยืมด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด โดยรายการที่ต่ออายุต้องไม่เกินวันกำหนดส่ง และไม่มีผู้อื่นขอจอง ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง

ข้อ 3  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

           

ข้อ 4  การใช้พื้นที่จัดกิจกรรม

           4.1  ข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่
                 4.1.1  การเข้า – ออก ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  โดยการแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟน
                 4.1.2  ผู้ใช้บริการควรรักษามารยาท ไม่ส่งเสียงดัง หรือใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่รบกวนผู้อื่น
                 4.1.3  ไม่อนุญาตให้นำทรัพยากรสารสนเทศที่ยังไม่ผ่านการยืมออกจากศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
                 4.1.4  ผู้ใช้บริการต้องดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดไม่รับฝากสิ่งของมีค่า และไม่รับผิดชอบทรัพย์สินที่สูญหายของผู้ใช้
                 4.1.5  อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่มที่มีภาชนะปิดมิดชิดเข้ามาในศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
                 4.1.6  ไม่อนุญาตให้นำอาหาร ขนมและผลไม้ เข้ามาในศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
                 4.1.7  ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในศูนย์เรียนรู้และหอสมุด   
          4.2  ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ต่าง ๆ
                 4.2.1  หน่วยงานภายใน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่เสียค่าธรรมเนียม
                 4.2.2  หน่วยงานภายนอก และสมาชิกสมทบ

  -  Theatre 1,000 บาท/ชั่วโมง
  -  Makerspace  2,500 บาท/ชั่วโมง
  -  Training 1,000 บาท/ชั่วโมง
  -  ห้องประชุมดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 25,000 บาท/วัน
    15,000 บาท/ครึ่งวัน


ข้อ 5  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

          บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเข้าชม อนุญาตให้เข้าชมได้เป็นหมู่คณะ หรือติดต่อเข้าเยี่ยมชมโดยการนัดหมาย ทั้งนี้เป็นไปตามวันเวลาการให้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

ข้อ 6  วัน – เวลา การให้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

  วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ 08.30 – 18.00 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ 09.00 – 18.00 น.
  วันเวลาการเปิดในช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค ให้เป็นไปตามการพิจารณาของผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

   

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์