ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์
0-2954-7300 ต่อ 400
[email protected]
ประวัติและผลงาน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

นางไพจิตร เกิดอยู่
0-2954-7300 ต่อ 411
[email protected]

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

ดูแลทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ จำนวน 240,000 รายการ ฐานข้อมูล และสื่อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์กว่า 4,500 ล้านรายการ เตรียมข้อมูลสนับสนุนการเปิดหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย

1.  จัดซื้อและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ วารสาร สื่อมัลติมีเดีย และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
2.  จัดเตรียม คัดแยก ประเมิน จัดระบบหมวดหมู่ กำหนดคำค้น และจัดทำดรรชนีบทความวารสารและทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
3.  ประเมินและจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ พ้นวาระการใช้ออก
4.  รักษาและซ่อมแซมสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพใช้งาน
5.  ดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการร่วมภาคีมาตรฐานกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
6.  แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ


หัวหน้าแผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ

นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ
0-2954-7300 ต่อ 407, 412
[email protected]

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

ดูแลเทคโนโลยีห้องสมุด และคอมพิวเตอร์กว่า 200 เครื่อง พัฒนาเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลระบบทรัพยากรสารสนเทศ เครือข่ายงานวิจัย ระบบความปลอดภัยในห้องสมุด อุปกรณ์ โปรแกรม และเครือข่าย ดูแลและพัฒนาเอกสารจดหมายเหตุ ดูแลงานหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

1.  วางแผนและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ Discovery Search เว็บไซต์ห้องสมุด
2.  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ของงานห้องสมุดดิจิทัล
3.  ดูแลและพัฒนาเอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4.  ดูแลพื้นที่ บริการนำชม และงานหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 

5.  ดูแลระบบเครือข่าย และความปลอดภัยในห้องสมุด
5.  ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลห้องสมุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
6.  ดูแลพื้นที่ และอุปกรณ์ Makerspace
7.  จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป รับ / ส่งหนังสือ งานพิมพ์และร่างหนังสือโต้ตอบ งานจัดเก็บและค้นหาเอกสาร งานการเงิน งานงบประมาณ งานควบคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ งานจัดประชุมบุคลากรและกรรมการบริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน / ภายนอกมหาวิทยาลัย และงานรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


หัวหน้าแผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ

นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศรี
0-2954-7300 ต่อ 437
[email protected]

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

ดูแลพื้นที่การให้บริการ ชั้น 2-7 กว่า 7,000 ตารางเมตร และให้บริการผู้เข้าใช้เฉลี่ยวันละกว่า 3,000 คน

1.  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และนิทรรศการหมุนเวียน
2.  จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้ห้องสมุด
3.  บริการหนังสือ วารสาร สื่อมัลติมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
4.  บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม
5.  บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกอบรม นำชมห้องสมุด และสอนการรู้สารสนเทศ
6.  ดำเนินความร่วมมือและเครือข่ายการยืมระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ
7.  บริการการใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย
8.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด
9.  การตลาดห้องสมุด