ประวัติความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
 

พ.ศ. 2511  "แผนกห้องสมุด" สังกัดสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือกำเนิดพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารห้องสมุดในระยะแรกตั้งอยู่ชั้น 5 ของอาคารเรียน 6 ชั้น ซึ่งเป็นตึกหลังแรกของสถาบัน ณ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ปีการศึกษา 2513  สถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2512 ห้องสมุดได้พัฒนาทั้งลักษณะทางกายภาพ และจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน พื้นที่เดิมไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ห้องสมุดจึงได้ย้ายมา อีกด้านหนึ่งของอาคาร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร

ปีการศึกษา 2525  วิทยาลัยได้ย้ายสถานที่เรียนไปยังสถานที่ใหม่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้มีห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เป็นห้องสมุดวิทยาคาร 2 โดยใช้พื้นที่ชั้น 3 ของอาคาร 1

ปีการศึกษา 2527  วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ห้องสมุดจึงเปลี่ยนสถานภาพ และใช้ชื่อว่า "สำนักหอสมุด" ต่อมาในปี 2530 ได้ย้ายที่ทำการมายังชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ และใช้ชื่อว่า "หอสมุดและศูนย์สนเทศ"

ปีการศึกษา 2537  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้หอสมุดขยายพื้นที่ไปยังชั้น 1 และชั้น 4 ของอาคารเดิม หอสมุดจึงเป็นอาคารเอกเทศ

ปีการศึกษา 2540  หอสมุดและศูนย์สนเทศ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์สนเทศและหอสมุด"

ปีการศึกษา 2543  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ย้ายสถานที่ทำการมายังอาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคาร 16 ชั้น ใช้พื้นที่ในชั้น 2-5 มีพื้นที่ใช้สอย 6,030 ตารางเมตร จำนวนที่นั่ง 874 ที่นั่ง

ปีการศึกษา 2544  พิธีเปิดศูนย์สนเทศและหอสมุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้นำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS มาใช้ แทนโปรแกรม CDS/ISIS ที่ใช้อยู่เดิม ขยายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ชั้น 6 บางส่วน ให้บริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,200 ตารางเมตร จำนวนที่นั่งอ่าน 1,073 ที่นั่ง

ปีการศึกษา 2545-2546  จัดตั้งหน่วยงาน 2 หน่วยงาน เพิ่ม ภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด คือ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ซึ่งให้บริการที่ชั้น 6 ของอาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

ปีการศึกษา 2548-2549  ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดบริการเพิ่มมากขึ้น เช่น จัดตั้งมุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) มุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ มุมตำราพี่ฝากน้อง มุมหนังสือดี 100 เล่ม และมุมกำลังใจ ได้ขยายพื้นที่นั่งอ่าน ทั้งหมด 1,358 ที่นั่ง และมีห้องอ่านหนังสือสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน 96 ที่นั่ง

ปีการศึกษา 2550  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 ได้โอนมาสังกัดศูนย์สนเทศและหอสมุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 พื้นที่ให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ขยายจากชั้น 2 ถึง ชั้น 7 อาคาร 6 จึงทำให้มีที่นั่งเพิ่มอีก 240 ที่นั่ง รวมที่นั่งอ่านหนังสือทั้งหมด 1,598 ที่นั่ง

ปีการศึกษา 2557  โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด ดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบ โดยปรับพื้นที่ชั้น 2 เป็น Café Library

ปีการศึกษา 2559  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ปรับเปลี่ยน ชื่อ "ศูนย์สนเทศและหอสมุด" เป็น "ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด" / "Library and Information Center" เป็น "Library and Learning Center" ปรับพื้นที่ชั้น 3 เป็น Makerspace ปรับพื้นที่ชั้น 5 เป็น Study Rooms จำนวน 13 ห้อง ย้ายวารสารและหนังสือพิมพ์ จาก ชั้น 5 ไปที่ชั้น 4 เพิ่ม Computer Zone จำนวน 60 เครื่อง ที่ชั้น 5

ปีการศึกษา 2560  ปรับปรุงรูปแบบพื้นที่การให้บริการห้องสมุด ให้มีลักษณะเป็น Coworking Space ศูนย์กลางการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคนในชุมชน

ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน  ปรับเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ตัวเล่ม ด้วยการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสารออนไลน์ อ่านผ่าน Mobile Device เพิ่มการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แทนที่หนังสือตัวเล่ม เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ "Library and Learning Center" เป็น "Learning Center and Library"

 

รายนามผู้บริหารศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

พ.ศ. 2511-2520    นายบุญสิริ  สุวรรณเพชร    บรรณารักษ์คนแรก และ หัวหน้าแผนกห้องสมุด
พ.ศ. 2522-2524   อาจารย์กรรณิการ์  หาญนุสรณ์   หัวหน้าบรรณารักษ์
พ.ศ. 2524-2525   อาจารย์จงดี  ปิยศิรินันท์   หัวหน้าบรรณารักษ์
พ.ศ. 2525-2527   อาจารย์กรรณิการ์  ศิริเขต   หัวหน้าบรรณารักษ์
พ.ศ. 2527   นายบุญสิริ  สุวรรณเพชร   หัวหน้าบรรณารักษ์
พ.ศ. 2527-2528   รองศาสตราจารย์ ดร.นวนิตย์  อินทรามะ   ผู้อำนวยการแผนกห้องสมุด
พ.ศ. 2529   รองศาสตราจารย์นายแพทย์เมืองทอง  แขมมณี   รักษาการผู้อำนวยการแผนกห้องสมุด
พ.ศ. 2529-2541   รองศาสตราจารย์ ดร.นวนิตย์  อินทรามะ   ผู้อำนวยการแผนกห้องสมุด
พ.ศ. 2541-2544   รองศาสตราจารย์กมลา  รุ่งอุทัย   ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
พ.ศ. 2544-2555   อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์   ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
พ.ศ. 2555-2560   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  ชื่นวัฒนา   ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน   อาจารย์ภคพร  อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์   ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด