ห้องสมุดสีเขียว

 

ห้องสมุดสีเขียว
ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
               ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสอดคล้องนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สร้างสรรค์สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ใช้บริการห้องสมุด
 
การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
 
  นโยบายห้องสมุดสีเขียว ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้      
 • หมวดที่ 1 ทั่วไป การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
 • หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
 • หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
 • หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 • หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
 
แหล่งข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
  แหล่งข้อมูลหนังสือ (Books) ในฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด (จำนวน 3,606 รายการ)
  แหล่งข้อมูลวารสาร (Journals) ในฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด (จำนวน 29 ชื่อเรื่อง)
  แหล่งข้อมูลบทความวารสาร (Journal Article) ในฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด (จำนวน 5,237 รายการ)
  แหล่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) (จำนวน 483 รายการ)
 • EBSCO Host Collection จำนวน 263 รายการ
 • Free e-Books จำนวน 220 รายการ
 แหล่งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) (จำนวน 14 ชื่อเรื่อง)
 แหล่งข้อมูลฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่บอกรับเป็นสมาชิก (จำนวน 1,634,560 รายการ)
 • ฐานข้อมูล ACM Digital Library จำนวน 125,931 รายการ
 • ฐานข้อมูล Emeraldinsight จำนวน 225,000 รายการ
 • ฐานข้อมูล HeinOnline จำนวน 683,728 รายการ
 • ฐานข้อมูล JSTOR จำนวน 254,556 รายการ
 • ฐานข้อมูล ScienceDirect (Engineering & Energy) จำนวน 345,345 รายการ
 แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ (จำนวน 22 รายการ)
 
 
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
 
 
 
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
 
  DPU Green and Book Fair 2018
             โครงการ            สื่อประชาสัมพันธ์            ภาพกิจกรรม    
 
  DPU Green and Book Fair 2019
             โครงการ            สื่อประชาสัมพันธ์            ภาพกิจกรรม