ประเภทสมาชิก อัตราค่าสมาชิก และสิทธิการเข้าใช้บริการ

 ** ต้องการสมัครสมาชิกหอสมุด (สำหรับบุคคลทั่วไป) Click
 
 

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และค่าปรับ