EBSCO Open Dissertations

ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รวบรวมวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1955 – ถึงปัจจุบัน


TDC (Thai Digital Collection)

บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศบริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม TURNITIN

บริการนี้สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เท่านั้น


อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย