2eBook Digital DPU Library

ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย เป็นการอ่านหนังสือภาษาไทยผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มี 7 หมวดหนังสือ ได้แก่ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี, กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร, ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ, นวนิยาย อ่านเล่นและนิทาน, ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ, เทคโนโลยี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมี 24 ชื่อเรื่อง


eBooks Collection (EBSCOhost)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอ่านหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้บอกรับ ebook ผ่านทางภาคีห้องสมุดจึงสามารถอ่านหนังสือ จากการรวมกลุ่มภาคีห้องสมุดได้ประมาณ 3,707 ชื่อเรื่อง และสามารถเข้าอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้จาก OCLC ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรของห้องสมุดสถาบันการศึกษา ในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ 3,461 ชือเรื่อง เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการทุกสาขาวิชา วรรณคดี และนวนิยาย 


Open Textbook Library

เว็บไซต์รวบรวมและเผยแพร่ตำราเรียนแบบเปิด ครอบคลุมสาขาวิชา Business, Computer Science, Education, Engineering, Humanities Journalism, Media Studies & Communications, Law, Mathematics, Medicine, Natural Sciences, Social Sciences, Student Success


Pressbooks Directory

เว็บไซต์รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 2,800 รายการ จากสำนักพิมพ์มากกว่า 100 แห่งในเครือข่าย Pressbooks ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวเรื่องมากกว่า 800 หัวเรื่อง เช่น การศึกษา (การเรียนรู้แบบเปิด การศึกษาทางไกล) จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ชีววิทยา ปรัชญา วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กายวิภาคศาสตร์ สังคมวิทยา ธุรกิจและการจัดการ การสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจ ภาษาศาสตร์ เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ บริการห้องสมุดและสารสนเทศ ทักษะและเทคนิคการสอน และการวิจัย